GRABONÓG

Grabonóg  –  Muzeum  tel:  697788037

Bez tytułuPierwsze ślady osadnictwa ludzkiego na terenie dzisiejszego Grabonoga sięgają okresu kultury łużyckiej ( VIII-V w. p.n.e.). Już w okresie wczesnopiastowskim istniało tu grodziszcze przebudowane w XI w. w warowny gród, który wraz z powstałą u jego podnóża osadą ( podgrodziem) stanowił królewszczyznę. Gród grabonoski był prawdopodobnie obsadzony w tamtych czasach stałą załogą łuczników książęcych. W XIII w. często przebywali tu książęta wielkopolscy- Przemysław I i II. W XIV w. Grabonóg przestał być królewszczyzną. Według tradycji Władysław Łokietek przekazał gród i osadę w ręce wojewody poznańskiego Dobrogosta, który w bitwie pod Płowcami utracił nogę i nosił potem drewniane ( grabowe) szczudło. Wspomniany Dobrogost przeniósł osadę kmiecą na prawo czynszowe przed rokiem 1337. Liczyła ona 2 łany sołtysie i 28 łanów kmiecych. W XV w. , kiedy Grabonóg należał do rodu Górków dawny gród przebudowano na mały zamek, a osadę kmiecą zamieniono w folwark szlachecki. W I połowie XVIII w. Zamek rozbudowano. W drugiej połowie XVIII w. majątek grabonoski miał własny browar, karczmę i wiatrak. Pod koniec tego samego wieku Grabonóg przeszedł w ręce Wilkońskich. W 1814r. urodził się w tutejszym dworku Edmund Bojanowski – – późniejszy znany w Wielkopolsce działacz oświatowy i religijny. Uwłaszczenie chłopów grabonoskich przeprowadził w 1830 r. ówczesny dziedzic Teofil Wilkoński. Powstało wtedy 19 gospodarstw chłopskich – 9 we wsi, 8 przy drodze do Strzelec Wielkich i 2 ku Tanecznicy. W roku 1868 majątek w Grabonogu nabyła w drodze subhasty rodzina Lossowów z Grażyny: Dobrogost, Aleksander, Dobrogost II. Za Dobrogosta II wybudowano obok starego dworku mały pałac. W czasie okupacji miejscowość nosiła nazwę Eichenstätt. Po zakończeniu wojny dawny majątek przekształcony został w PGR.

Tanecznica

Pierwotnie był to folwark należący do majętności Grabonóg. Powstał w połowie XVIII wieku, nosił nazwę Dudowo i aż do końca XIX w. dzielił losy macierzystych dóbr grabonoskich. Na początku XX w. folwark został rozparcelowany. W 1903 r. powstała mała stacyjka kolejowa przy linii Gostyń – Krobia i od tegoż roku przyjęła się urzędowo nazwa Tanecznia. Sama nazwa pochodzi według badaczy od zjawiska charakterystycznych w najbliższej okolicy wirów ( tańców ) powietrza.W czasie okupacji hitlerowskiej Tanecznica nosiła nazwę Kleindorf. Obecnie jest to przysiółek należących do sołectwa Grabonóg.

A) osoby ważne (Grabonóg):

– Przemysław I i II – Książęta Wielkopolscy przebywający w Grabonogu w XIII.

– Dobrogost- wojewoda poznański, któremu Władysław Łokietek przekazał gród i osadę, przeniósł osadę kmiecą na prawa czynszowe,

– Ród Górków- za ich czasów przebudowano gród na zamek, a osadę kmiecą
w folwark szlachecki,

– król Jan Kazimierz- gościł w Grabonogu w czasie rokoszu Lubomirskiego (1665)

– Wincenty Wilkowski – miał za żonę Teresę Umińską (siostrę sławnego napoleończyka i generała w powstaniu listopadowym – Jana Nepomucena Umińskiego.

– owczarz grabo noski Walenty – rzeźbiarz ludowy, tworzył w XVIII i XIX w.

– Davoust – marszałek Francji przebywał w Grabonogu podczas wyprawy moskiewskiej (1812 r.)

– Edmund Bojanowski- założyciel pierwszych na ziemiach polskich ochronek wiejskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

– Teofil Wilkoński – dziedzic – przeprowadził uwłaszczenie chłopów (1830 r.),

– rodzina Lossowów z Grażyny – Dobrogost, Aleksander, Dobrogost II (ostatni właściciel Grabonoga)

B) budynki Grabonóg:

zamek (mały) – rozebrany w I poł. XVIII w., browar, karczma, wiatrak, Ochronka Wiejska, pałac (obok dworku), szkoła rolnicza,

obecnie: remiza OSP, dworek przebudowany na muzeum, szkoła – Zespół Szkół Rolniczych. Budynki (Tanecznica), stacyjka kolejowa

C) Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa GRABONÓG w skład którego wchodzą dwie miejscowości (Grabonóg, Tanecznica) wynosi 516 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 273 kobiet oraz 243 mężczyzn.

www.piaski-wlkp.pl

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close