PLAN DNIA

aniołek z napisem dzień dobry

Ramowy Rozkład Dnia

700 830

 • Schodzenie się dzieci, Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci,
 • Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę,
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe w grupach lub indywidualnie. (Rozwijające mowę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci, układamy PUS-y, Puzzle, Logiko inne tego typu układanki.)
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Kontakty indywidualne z rodzicami

830 930 11

 • Modlitwa z przypomnieniem patronatu dnia,
 • Przygotowanie do śniadania, Czynności higieniczno-samoobsługowe
 • ŚNIADANIE –Modlitwa po posiłku, czynności higieniczno-samoobsługowe.

930 – 1200

 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową i wybranym programem wychowania przedszkolnego.(Dostosowane do możliwości dzieci)
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe,1111
 • Obserwacje przyrodnicze,
 • Spacery i wycieczki. ( W przypadku niesprzyjającej aury tylko spacery a zabawy na Sali)
 • Zajęcia dodatkowych z rytmiki i religii, podejmujemy zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole indywidualnie lub w małych grupkach

1200 1230

 • Przygotowanie do obiadu, Czynności higieniczno-samoobsługowe
 • OBIAD Czynności higieniczno-samoobsługow

1230 1300

 • Odpoczynek, muzykoterapia receptywna,
 • Zabawy wyciszające

1300 – 1400

 • Zabawy według własnych zainteresowań w sali lub na świeżym powietrzu.
 • Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.
 • Zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w grupach lub indywidualnie.

1400 – 1430

 • Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Modlitwa przed posiłkiem.

 • PODWIECZOREK, Modlitwa po posiłku, czynności higieniczno-samoobsługowe. 1111111

1430 1600

 • Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w Sali lub na placu zabaw.
 • Porządkowanie miejsc zabaw. Rozchodzenie się do domu.

222

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close