PODRZECZE

Podrzecze

W pobliżu dzisiejszej wsi Podrzecze zachowały się ślady słowiańskiego grodziszcza z wczesnych czasów piastowskich. Pierwsza wzmianka źródłowa o Podrzeczu pochodzi z roku 1284. Należało ono wtedy do rodu Awdańców i było lokowane na prawie czynszowym. Wkrótce przeszło w ręce Przedpełkowiców – dziedziców pobliskiego miasta Gostyń – i odtąd dzieliło losy tego miasta, należąc kolejno do Wezenborgów, Borków-Gostyńskich, Radzewskich, Mycielskich, Węsierskich i Taczanowskich. Na początku XIX wieku właścicielami Podrzecza zostali Węsierscy, z których Mikołaj brał udział w powstaniu listopadowym i wydarzeniach 1848 roku w Gostyniu. W 1831 roku nastąpiło uwłaszczenie chłopów podrzeckich. We wsi powstało wówczas 12 gospodarstw chłopskich , wielkości od 10 do 44 mórg magdeburskich. Około połowy XIX wieku Mikołaj Węsierski wzniósł tu pałac w stylu neogotyckim. 3 maja 1850 roku utworzona została w Podrzeczu za staraniem Edmunda Bojanowskiego ochronka wiejska – pierwsza tego typu na ziemiach polskich. Ostatnim przed II wojną światową właścicielem majątku podrzeckiego był Stanisław Taczanowski – kawaler zakonu maltańskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Eschenfliess. Po II wojnie światowej istniała tu przez jakiś czas Powiatowa Lecznica dla zwierząt, prowadzona przez weterynarza – dr Matnię. Po roku 1950 dawny majątek przekształcono w PGR.

Obecnie Podrzecze jest wsią sołecką, w której jest 25 gospodarstw chłopskich. Mieszka tu łącznie 255 osób, i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest tu też ujęcie wody (hydrofornia). W stanie zaawansowanej renowacji jest zabytkowy pałac, od wielu lat działa tu także ochronka z kaplicą, wzniesiona sumptem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Lubonia. Kod pocztowy: 63 – 800 Gostyń

A) osoby ważne:

-ród Awdańców – pierwsi właściciele Podrzecza,

-Przedpełkowice – kolejni właściciele

-Mikołaj Węsierski – w połowie XIX w. wzniósł pałac

-Edmund Bojanowski – 3 maja 1850 roku utworzył w Podrzeczu ochronkę wiejską,

-Stanisław Taczanowski –ostatni właściciel majątku podrzeckiego przed II wojną światową.

-Dr. Mathia

B) budynki:

pałac (w stylu neogotyckim), ochronka wiejska, Powiatowa Lecznica dla zwierząt (istniała po II wojnie światowej), szkoła,

obecnie: pałac, hydrofornia, Ochronka z kaplicą

C) . Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Podrzecze wynosi 296osób w tym 2 osoby maja zameldowanie tymczasowe. W sołectwie zamieszkuje 149 kobiet oraz 147 mężczyzn.

www.piaski-wlkp.pl

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close