ROCZNY PLAN PRACY

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000023041 StartFragment:0000000485 EndFragment:0000023024

PLAN ROCZNY

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „OCHRONKI” im. Edmunda Bojanowskiego

Na rok 2018 / 2019

TEMAT : Z Maryją Przez Życie.

CNOTY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. Najczystsza,
2. Najroztropniejsza,
3. Najpokorniejsza,
4. Najwierniejsza,
5. Najpobożniejsza,
6. Najposłuszniejsza,
7. Najuboższa,
8. Najcierpliwsza,
9. Najmiłosierniejsza,

10. Najboleśniejsza,

Cele:

 • Uwrażliwianie na dostrzeganie w świecie Matki Najświętszej jako daru od Pana Boga dla człowieka i świata oraz Jej Matczynej miłości dla każdego
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów między dobrem i złem – naśladowanie cnót Maryi
 • Zdobywanie umiejętności dbania o czystość ducha i ciała oraz higienę narządów zmysłu
 • Kształtowanie w umysłach dzieci schematu własnego ciała oraz szacunku dla siebie i innych
 • Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Pana Boga za dar życia
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym odżywianiem
 • Nabycie umiejętności korzystanie ze środowiska naturalnego w celu zachowania zdrowia
 • Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom (unikanie wszelkiego rodzaju dymów – szczególnie dymu papierosowego)
 • Poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w otoczeniu z uwzględnieniem Bożych Praw i Przykazań

Proces wychowawczo –dydaktyczno –opiekuńczy

Lp. Sposoby realizacji Termin Uwagi
1. Zapoznanie dzieci z prawdą, że Bóg jest stwórcą świata i człowieka oraz że dał nam Maryję jako Matkę poprzez:

 • czytanie Pisma Świętego,
 • modlitwy,
 • śpiewy,
 • pogadanki,
 • inscenizacje
 • zapoznanie z postaciami biblijnymi i życiem świętych jako wzorem żywej wiary i zdrowia duszy i ciała
cały rok
2. Zapoznanie z symbolami, nabożeństwami i praktykami roku liturgicznego oraz z wybranymi cnotami Maryjnymi. cały rok
3. Wdrażanie do pamięci o Panu Bogu w codzienności poprzez różnorodne praktyki religijne cały rok
4. Zapoznanie dzieci ze schematem własnego ciała z wykorzystaniem scenariuszy zajęć prof. Kruszczyk –Kolczyńskiej wrzesień październik
5. Zorganizowanie w salach zajęć kącika czystości kwiecień
6. Prowadzenie zabaw i zajęć z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy i metody W. Sherborne celem zaakceptowania swojego ciała cały rok
7. Słuchanie utworów literackich propagujących zdrowy styl życia cały rok
8. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno zdrowotnych

 • Codzienne zabiegi higieniczne, hartowanie organizmu
 • Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia
 • Kontrolowanie swojego wyglądu
 • Dbanie o czystość zabawek i otoczenia
cały rok
9. Propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego i psychicznego)

 • Prowadzenie ćwiczeń i zabaw ruchowych różnymi metodami (Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne)
 • Umożliwienie uczestniczenia w ćwiczeniach korekcyjnych dzieciom z wadami postawy (kilka razy w ciągu roku)
 • Wdrażanie do unikania nadmiernego hałasu
 • Rozumienie konieczności umiarkowanego spędzania czasu przed telewizorem i komputerem
cały rok
10. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym

 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola –ochronki , placu zabaw
 • Bezpieczna droga do przedszkola –ochronki
 • Poznanie reguł współżycia w grupie w celu bezpiecznej zabawy z rówieśnikami –stworzenie wspólnie z dziećmi norm postępowania w grupie
 • Poznanie i zachowanie Przykazania Miłości Boga i Bliźniego
 • Rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami „obcymi”
 • Wycieczka do straży pożarnej lub spotkanie ze strażakiem –„Niebezpieczne zabawy”
cały rok
11. Wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące sytuacji sprzyjających i zagrażających zdrowiu

 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się –wykonanie soków, surówek, kanapek itp.
 • Rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku
 • Przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu np. środki chemiczne, kąpiel tylko w wyznaczonym miejscu, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, dziko rosnących roślin, owoców, grzybów, picie nieprzegotowanej wody
cały rok
12. Kształtowanie pozytywnych relacji miedzy członkami rodziny i społeczności

 • Słuchanie utworów literackich o wymowie moralnej –nazywanie stosunków emocjonalnych, próby uzasadnienia swoich sądów moralnych
 • Kształtowanie przywiązania do własnej rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych (wspólne uroczystości, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte)
 • Dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych
 • Poznanie praw i obowiązków dziecka
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej
cały rok

(szczególnie w okresie organizowania uroczystości przedszkolnych)

13. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska cały rok
14. Cykliczne spotkania ze specjalistami i fachowcami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa:

 • Spotkanie z pielęgniarką: „Jak dbać o czystość osobistą?”
 • Spotkanie z policjantem: „Jak bezpiecznie poruszać się po drogach?”, „Jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, wobec nieznajomych itp.?”
 • Spotkanie z logopedą: „Zabawy językowe”
 • lub inne…
od października do kwietnia

do wyboru dla poszczególnych grup wiekowych

15. Z MARYJĄ PRZEZ ŻYCIE –konkurs plastyczny mający na celu utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności na temat CNÓT MARYJNYCH maj
16. Konkurs Międzyprzedszkolny „ Dzieciątku Bożemu śpiewajmy” STYCZEŃ
17. Wykonanie albumów (praca zbiorowa) na temat „Potrafimy dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo” – Chronimy się przed dymem papierosowym kwiecień

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close